РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 14.12.2016

Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе

 РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - гр.РУСЕ

                                                                                               ОБЯВЛЕНИЕ
 
            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7 на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 198, ал. 3 от Закона за горите и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № 197/07.11.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, обявява конкурс за длъжността:
          
            Специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско  стопанство” - звено област Силистра - 1 щатна бройка.
ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-  Вид образование – средно лесовъдско образование по специалността от професионално направление „Горско стопанство” и придобита квалификация „техник – лесовъд” съгласно § 1, т. 33 от ДР на Закона за горите.
-  Професионален опит – не се изисква.
ІII  Начинът за провеждане на конкурса е на два етапа – писмен тест и интервю за професионална компетентност.
IV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление;
2. Автобиография;
3. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж /ако кандидата има трудов стаж отпреди/;
5. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:
а) не страда от психически разстройства;
б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;
8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:
а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;
9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
11. Медицинско свидетелство.
V. Документите по т. IV следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2, стая № 16 в 1 /едномесечен/ срок от деня на публикуване на настоящото обявление.
VI. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в РДГ Русе, бул.” Скобелев” № 7, ет. 1.    
VІI. Характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея от Главен специалист „Човешки ресурси”.