РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 16.07.2018

Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Стопанисване и защита на горски територии" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед №  107/02.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, обявява конкурс за длъжността:

          

      Старши експерт „Стопанисване и защита на горски територии”, в дирекция „Горско стопанство”, в Регионална дирекция по горите Русе - 1 щатна бройка;

ІІ. Правоотношение:

    - Служебно;

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

    - Осъществяване контрол по спазване на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи и провеждане на Държавната политика по управление и стопанисване на горските територии, независимо от собствеността, с цел подобряване състоянието и качеството на горските ресурси и устойчивото им управление на територията на РДГ – Русе.

ІV. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

- Вид образование – висше лесовъдско образование, съгласно §1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за горите.

-  Професионален опит – 1 /една/ година;

-   Ранг – V младши;

V.  Начинът за провеждане на конкурса се осъществява на два етапа – решаване на тест и провеждане на интервю.

VІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /Обн. ДВ, бр. 6 от 2004 г./;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Автобиография;

4. Копия от документи за образователно-квалификационна степен;

5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);

6. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство.

VІІ. Размер на основната месечна заплата за длъжността: от 510 – 1150 лв..  

         *Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението   

 

VІІІ. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в “Деловодството” на РДГ Русе, на адрес: гр. Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2,  стая № 16,  всеки работен ден от 08:30 часа – до 12:30 часа и от 13:00 – до 16:30 часа.,  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Материали