НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Русе | Основни дейности

Регионалната дирекция по горите(РДГ) е юридическо лице на бюджетна издръжка. РДГ е структура на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за провеждане на държавна политика в областта на горите и ловното стопанство – подчинена непосредствено на ИАГ. Дирекцията осъществява организация , координация и контрол на дейностите по :

 - възпроизводство на горите в горския фонд

 - ползвания от горите и земите в горския фонд

 - опазване на горите и земите в горския фонд

 - проектиране и строителство в горския фонд

 - ловно стопанство

Регионалната дирекция по горите се ръководи от директор.

Директорът ръководи и представлява РДГ. Контролира изпълнението на Закона за горите (ЗГ) и упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини на територията на РДГ. Сключва договори за дейностите, извършени от РДГ. Издава актове за възникване , изменение и прекратяане на трудовите и служебни правоотношения на служителите в дирекцията.Изготвя и представя на Изпълнителния директор на ИАГ годишен доклад за дейността на РДГ. Утвърждава и контролира система за финансово управление, изпълняа и други функции, свързани със дейността на РДГ.

Структура, функции и организация на работата на РДГ-Русе. 

Регионалната дирекция по горите е структурирана в обща и специализирана администрация.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Горско стопанство". Подпомага и осигурява директора на РДГ при осъществяване на неговите правомощия, като извършва дейностите съгласно Устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна". Подпомага осъществяването на правомощията на директора на регионалната дирекция по горите, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.