НачалоДокументиПредписания

РДГ Русе | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на Община - с. Ценово.

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на Община - гр. Две Могили.

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на "Фотон - Силистра 2009" ООД.

Дата на публикуване: 26.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на "Екотекника " АД.

Дата на публикуване: 23.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП ДЛС "Каракуз" - гр. Дулово.

Дата на публикуване: 19.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна/санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Сеслав" - гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 06.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на ТП ДЛС "Каракуз" - гр. Дулово.

Дата на публикуване: 06.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на Община - гр. Ветово.

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на ТП ДГС - гр. Тутракан.

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на: физически лица .

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на: частни гори, религиозни организации.

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2023 г. в гори, собственост на ТП ДЛС "Каракуз" - гр. Дулово.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на принудителна сеч през 2023 г. в гори, собственост на "Дари лес 2010" ООД.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли