НачалоНовини 2021/05Новина

РДГ Русе | Новини

28.05.2021 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Силистра" - гр. Силистра, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи