НачалоНовини 2022/05Новина

РДГ Русе | Новини

26.05.2022 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Разград" - гр. Разград, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи