НачалоНовини 2023/05Новина

РДГ Русе | Новини

16.05.2023 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Сеслав" - гр. Кубрат, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи