НачалоНовини 2023/06Новина

РДГ Русе | Новини

13.06.2023 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Бяла" - гр. Бяла, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи