Начало

РДГ Русе

РДГ Русе носи името на град Русе, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция по горите обхваща североизточната част на България, като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на североизток достига до държавната граница на Р Румъния, на югоизток с РДГ Варна, на юг с РДГ Шумен и на запад с РДГ Велико Търново.
Съгласно административно – териториалната подялба на страната, РДГ Русе стопанисва горския фонд на територията на област Русе и следните общини: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две могили, Ценово; област Силистра и следните общини: Силистра, Кайнарджа, Главиница, Ситово, Алфатар, Тутракан и Дулово; област Разград и следните общини: Разград, Цар Калоян, Самуил, Лозница, Завет, Кубрат и Исперих.
РДГ Русе включва 5 държавни горски стопанства ( ДГС Силистра, Тутракан, Разград, Бяла и „Сеслав” гр.Кубрат) и 3 държавни ловни стопанства ( ДЛС „Дунав” гр. Русе, „Каракуз” гр. Дулово, „Воден – Ири Хисар” с. Острово.)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка обявена от Министерски съвет  и заповед  на Министъра на здравеопазването с цел ограничаване опасността от разпространението на коронавирус (COVID-19), осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите, Ви уведомяваме следното:

Заяваване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществяват, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление”, електронната поща, лицензиран пощенски оператор и телефона на дирекцията. Инструкцията за пропускателния режим в РДГ Русе, можете да прочетете тук!

Образци на заявления за издаване на удостоверение по чл.58, ал.3, т.1 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за КОГТ за изработване на произвоствени марки и за регистриране на обект по чл.206 от Закона за горите за издаване на превозни билети от интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите можете да изтеглите от тук! Таксата за издаване на удостоверение за производстевна марка е 5/пет/ лева.

Във връзка с провеждане на процедури за възлагане добива и продажбата на дървесина по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, услугата може да бъде извършена, след получаване на заявление по горепосочените начини и заплащане на такса от 5/пет/ лева. 

Банковата сметка на дирекцията -BG32UNCR 7630 3100 1136 50

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Заявление за достъп до обществената информация. 

Заповед за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2019 г.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2020 г.

Годищен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставани от РДГ Русе през 2019 г.

Годищен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставани от РДГ Русе през 2020 г.

Вътрешни правила за електронен обмен на документи.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Вътрешни правила за предоставяне нa достъп до обществена информация.

Харта на клиента и стандарти за административното обслужване.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Регистри на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Русе.

Структура на Регионалната дирекция по горите - гр. Русе.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в сферата на дейност на РДГ Русе, както и формите в които е достъпна за 2020 г., съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ.

На вниманието на всички собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ !!!

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б от НКОГТ, в съответствие с която: „Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ: 

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства; 

2. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството; 

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата - важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев.“

В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, собствениците/ползвателите на превозните средства, превозващи дървесина, както и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които до момента  не са регистрирани, или не са предоставили всички данни в случаите по чл. 14б, ал. 3, т. 3, са длъжни да предоставят в съответната РДГ изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти (чл. 14б, ал. 6 от НКОГТ).

Заявлние за регистриране на GPS оборудване на автомобили.

Заявление за отписване на регистрирано GPS оборудване на автомобили.

 

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Силистра" - гр. Силистра, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Русе, бул. "Скобелев" №7

тел: 082/821706

факс:082/821708

електронна поща:

rugruse@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Русе, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 960 71 12

Горскостопански планове
Регламент 995