Начало

РДГ Русе

РДГ Русе носи името на град Русе, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция по горите обхваща североизточната част на България, като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на североизток достига до държавната граница на Р Румъния, на югоизток с РДГ Варна, на юг с РДГ Шумен и на запад с РДГ Велико Търново.
Съгласно административно – териториалната подялба на страната, РДГ Русе стопанисва горския фонд на територията на област Русе и следните общини: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две могили, Ценово; област Силистра и следните общини: Силистра, Кайнарджа, Главиница, Ситово, Алфатар, Тутракан и Дулово; област Разград и следните общини: Разград, Цар Калоян, Самуил, Лозница, Завет, Кубрат и Исперих.
РДГ Русе включва 5 държавни горски стопанства ( ДГС Силистра, Тутракан, Разград, Бяла и „Сеслав” гр.Кубрат) и 3 държавни ловни стопанства ( ДЛС „Дунав” гр. Русе, „Каракуз” гр. Дулово, „Воден – Ири Хисар” с. Острово.)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка обявена от Министерски съвет  и заповед  на Министъра на здравеопазването с цел ограничаване опасността от разпространението на коронавирус (COVID-19), осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите, Ви уведомяваме следното:

Заяваване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществяват, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление”, електронната поща, лицензиран пощенски оператор и телефона на дирекцията. Инструкцията за пропускателния режим в РДГ Русе, можете да прочетете тук!

Образци на заявления за издаване на удостоверение по чл.58, ал.3, т.1 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за КОГТ за изработване на произвоствени марки и за регистриране на обект по чл.206 от Закона за горите за издаване на превозни билети от интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите можете да изтеглите от долния ред. Таксата за издаване на удостоверение за производстевна марка е 10/десет/ лева.

Заявления за издаване на удостоверение по чл.58, ал.3, т.1 от Наредба №1 за регистриране на обект по чл.206 от Закона за горите.

Във връзка с провеждане на процедури за възлагане добива и продажбата на дървесина по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, услугата може да бъде извършена, след получаване на заявление по горепосочените начини и заплащане на такса от 10/десет/ лева. 

Банковата сметка на дирекцията -BG32UNCR 7630 3100 1136 50

Във връзка с промените на Закона за административните нарушения и наказания, предоставяме ви образец на предложение за подписване на споразумение съгласно чл. 58г от ЗАНН, можете да го изтеглите от тук!

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Заявление за достъп до обществената информация. 

Заповед за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2019 г.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2020 г.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2021 г.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2022 г.

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2023 г.

Годищен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДГ Русе през 2019 г.

Годищен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДГ Русе през 2020 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДГ Русе през 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДГ Русе през 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДГ Русе през 2023 г.

Утвърден бюджет на РДГ Русе за 2023 г.

Вътрешни правила за електронен обмен на документи.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Инструкция за организацията на деловодната дейност, документооборота и административното обслужване.

Вътрешни правила за класификация на информацията.

Вътрешни правила за предоставяне нa достъп до обществена информация.

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения.

Харта на клиента и стандарти за административното обслужване.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Регистри на декларациите по чл.49 от Закона за противодействие на корупцията на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Русе.

Заявяване на електронни услуги предоставени от РДГ Русе.

Структура на Регионалната дирекция по горите - гр. Русе.

Връзка към Портала за отворени данни.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в сферата на дейност на РДГ Русе, както и формите в които е достъпна, съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ.

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча.

На вниманието на всички собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ !!!

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б от НКОГТ, в съответствие с която: „Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ: 

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства; 

2. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството; 

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата - важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев.“

В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, собствениците/ползвателите на превозните средства, превозващи дървесина, както и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които до момента  не са регистрирани, или не са предоставили всички данни в случаите по чл. 14б, ал. 3, т. 3, са длъжни да предоставят в съответната РДГ изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти (чл. 14б, ал. 6 от НКОГТ).

Заявление за регистриране на GPS оборудване на автомобили.

Заявление за отписване на регистрирано GPS оборудване на автомобили.

 

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Силистра" - гр. Силистра, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Разград" - гр. Разград, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Дунав" - гр. Русе, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Сеслав" - гр. Кубрат, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар" - с. Острово, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Бяла" - гр. Бяла, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.


Всички материали от теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Тутракан" - гр. Тутракан, съгласно чл.37 от Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, можете да изтеглите от тук.

Важна информация !!!

По времето на коледните и новогодишните празници, Регионална дирекция по горите - гр. Русе, обръща внимание за следното:

Елхите за граждани - трябва да са със закрепена пластмасова контролна пластина, на която има уникален номер;

Елхите за търговците - трябва да са съпроводени с превозен билет за транспортиране на елхи, описани по дървесен вид и прикачени към тях контролни пластини;

Зеленина и дрянови клонки - придобити от:

Частен двор - съпроводени с бележка от кмета на населеното място, че в двора има  дрян или иглолистно дърво;

Гората - съпроводени с разрешително от собственика на гората за набавяне на дрянови или иглолистни клонки.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Русе, бул. "Скобелев" №7

тел: 082/821706

факс:082/821708

електронна поща:

rugruse@iag.bg

 Работно време на звеното

за административно обслужване

/деловодство/

от понеделник до петък

от 8.30 до 17.00 часа

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Русе, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 960 71 12

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995